Seks steg mot grønn vekst

De tidligere innleggene på bloggen har satt fokus på temaer innenfor digital økonomi og forretningsmodeller. Nå er fokuset rettet mot sosial kommunikasjon, med bærekraftig utvikling som et sentralt tema. Begrepet bærekraftig utvikling defineres av De forente nasjoner (FN) som:

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Mange tenker nok først og fremst på klima og miljø når det gjelder bærekraftig utvikling, noe som i og for seg er riktig. For at vi skal skape en bærekraftig utvikling er det tre områder som gjelder: klima og miljø, økonomi, og sosiale forhold. FN har selv satt 17 hovedmål for bærekraftig utvikling, der målet er å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og bekjempe ulikhet innen 2030. Disse 17 hovedmålene består av 169 delmål, som sammen skal bidra til at verden vil bli et bedre sted å leve for folk flest i fremtiden. To av disse hovedmålene er mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon, og mål 13 – Stoppe klimaendringene.

For at mål 12 og 13 skal kunne realiseres er vi nødt til å fokusere på grønn vekst med en sirkulær økonomi. Grønn vekst er en verdiskapning som gir lavere samlede miljøbelastninger, i motsetning til grå vekst der den samlede miljøbelastningen øker som et resultat av effektivisering. Vi ser at flere og flere bedrifter setter søkelys mot det grønne skiftet, og endrer hele forretningsmodeller mot en mer bærekraftig drift. Samtidig som det er mange bedrifter som iverksetter bærekraftstiltak gjennom hele driften ser vi også at mange driver med det som kalles grønnvasking. Dette går kort fortalt ut på at et selskap framstilles som mer miljøvennlig enn det faktisk er, noe som kan være en utfordring for forbrukere som ønsker å handle bærekraftig.

Grønn vekst – Ressursproduktiviteten vokser raskere enn vekstraten. Rp > G

Grå vekst – Ressursproduktiviteten er mindre enn vekstraten. Rp < G

Den grønne strategitrappa

En strategi som kan hjelpe bedrifter til å bli mer bærekraftig er den grønne strategitrappa. Dette er en strategi som går igjennom seks steg, der hvert neste steg bidrar til at bærekraft blir mer integrert i driften.

Steg 1– Ditt utvendige uttrykk

Første steg handler om det som er synlig for offentligheten, og det som danner deler av figuren for din virksomhet sin miljøprofil. Eksempler på tiltak man kan gjøre her:

 • Oppfordre de ansatte i driften til å bidra med miljøarbeid
 • Bestemme et samfunnsansvar som virksomheten ønsker å ha et spesielt fokus på bærekraft
 • Vise støtte til ideelle organisasjoner

Steg 2 – Husrengjøring

Andre steg går ut på at man «rydder opp» internt i bedriften, og gjør et presist endringsarbeid som eksempel:

 • Vurdere risikoer
 • Bli grønnere på transport og logistikk
 • Gjøre energibruken i bygninger bedre
 • Minke avfall (gjenvinning)

Steg 3 – Leverandørkrav

Sette krav til leverandører og andre partnere man samarbeider med, som eksempel:

 • Se tilbake i verdikjeden og ta en vurdering om leverandører treffer de kravene du har satt til grønn vekst
 • Mer bruk av tjenester fremfor varer
 • Kjøpe mindre og bedre, fra leverandører som møter grønne krav

Steg 4 – Driftsomlegging

Det fjerde steget emner en omlegging av virksomheten i en mer bærekraftig retning. Dette kan innebære:

 • Bedre styringssystemer, intern logikk osv.
 • Bytte ut fysiske resurser med IT

Steg 5 – Produktportefølje

Det femte steget går ut på at man fornyer produktporteføljen til virksomheten. Dette gjelder for eksempel:

 • Skape mer økoeffektive produkter
 • Lage nytt design eller emballasje

Steg 6 – Forretningsmodell

Det sjette og siste steget dreier seg om å skape en ny forretningsmodell, der man legger om hele driften med bærekraft som det sentrale målet.

Ved å ta i bruk den grønne strategitrappa kan bedrifter integrere bærekraft i hele virksomheten på en systematisk og effektiv måte. Dersom flere bedrifter gjør dette vil vi som forbrukere få et bedre bilde av hvilke valg vi skal ta, samtidig som klima og miljø, økonomi og sosiale forhold vil tjene i det lange perspektiv. For at FNs bærekraftsmål skal kunne realiseres innen 2030 er dette helt sentralt, og bedrifter er derfor nødt til å gjøre endringer internt og eksternt.  

Referanseliste

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *